حسن صباح که بود؟

 

حسن صباح آن زمان یک مرد 35ساله ،بلند قامت ،زیبا ،چشمانی سیاه ودرشت،صورت بیضوی ودهانی کوچک وخوش ترکیب بودوقتی برای صحبت کردن دهان می گشود دندان های منظم وسفیدش  از سلامتی مزاج او حکایت می کرد.پیروان اودرشهرالموت وحوالی آن زندگی می کردند وهرگز نام اورا بدون علی ذکره السلام (بریاداودرودباد)برزبان نمی آوردند.آنها در یک منطقه کوهستانی زندگی می کردند از آب وهوای سالم استفاده می کردند وهمگی دارای بنیه قوی ومزاجی سالم بودند.روزی حسن صباح برای نماز خواندن قیام کرد مثل همیشه یاران به او اقتدا کردندبعد از اتمام نماز حسن صباح به مومنین گقت بنشینید سپس خود ایستاد تابرای پیروانش صحبت کند حسن صباحگفت ای برادران مسافری امروز از بغداد وارد الموت شدوبرای من رساله ای آورده است که نام نویسنده آن معلوم نیست ولی من میدانم که نویسنده آن خلیفه بغداد است.من حدس میزنم که نسخه هایی از این کتاب به به تمام بلادی که خلیفه بغداد درآنجا قدرت رسمی یا اسمی دارد ارسال شده است.تا اینکه مردم را نسبت به ما بدبین کند.ومسلمین تصور کنند که ما پیروان فرقه باطنیه گروهی فاسق (بدپیشه)وفاجر(گناهکار)هستیم وشهرالموت هم بدتر ازشهر لوط است.این رساله من را به شکل دیوی هولناک توصیف کرده است که مغزانسان وخون پسران ودختران نابلاغ را می خورم وجزکفرکاری ندارم.حال می دانم آنچه که او را نگران ساخته است هدف نهایی مااست.خلیفه بغداد می داند که ما امروز در هفت ایالت ایران دارای شعبه هستیم وطولی نمی کشد که قدرت رسمی واسمی او در ایران از بین خواهد رفت.

منبع:کتاب خداوند الموت نوشته پل آمیر

0
اشتراک‌گذاری
حسن

ارسال پاسخ