ماجرای حشاشین چه بود؟

 

نمای دروازه جنوبی قلعه لمبسر

درکتاب خداوند الموت درباره حشاشین بحث شده است وممکن است این نظریه بوجود آید که حشاشین برگرفته شده از اساسین فرنگی میباشد.در صورتیکه درزمان حسن صباح مسلمین هنوز با فرنگی ها ارتباطی نداشتند تا از آنها الگو برداری نمایند.ارتباط بین مسلمین وفرنگی ها از جنگ های صلیبی که طول دوره آن مدت دویست سال بوده است شروع شده است.در آن زمان بود که فرنگی ها دانشمندان اسلامی چون زکریای رازی وابن سینا را شناختند و کتاب های آنها را به زبان لاتین ترجمه کردند.یکی از کارهایی که خلفای عباسی علیه حسن صباح وفرقه باطنیه انجام می دادند انتشاررساله های دروغین بود که درآن حسن صباح وپیروان اورا انسان های فاسق وبدکاره واهل مصرف حشیش معرفی می کردند.ولی درواقعیت آن زمان حشاشین به معنی کسانی که حشیش مصرف می کرده اند نبوده است.درقرن چهارم وپنجم هجری در کشورهای اسلامی بخصوص ایران داروفروشان را بنام حشاشین می خواندند.دربعضی از شهرهای بزرگ ایران بازاری بنام بازار حشاشین یا دارو فروشان وجود داشته است.شهر الموت درآن زمان یکی از صادرکننده های داروهای گیاهی وشیمیایی به سراسر ایران بوده است.

منبع:کتاب خداوند الموت نوشته پل آمیر

0
اشتراک‌گذاری
حسن

ارسال پاسخ