پاداش برای سرحسن صباح

 بعد از خواندن نماز طبق معمول حسن صباح به یاران گفت بنشینید وخودبرخاست وگفت ای پیروان باطن امروز وقتی از صحرابرگشتم خبررسید که وزیراعظم خواجه نظام الملک برای سرمن قیمت تعیین کرده است وعده داده است که هرکس سربریده من را برای اوببرد دویست هزاردینارپاداش دریافت خواهد کرد.واگرکسی کمک کند تا سربازان اومرا دستگیر نمایند نیز همین پاداش راخواهد داد.ای مومنین کالبد من دارای ارزشی نیست ومن از مرگ بیمی ندارم ولی می ترسم که کارم ناتمام بماند ای رفقا وظیفه من این است که امام را به شما بشناسانم.امام را به چهارنوع می توان شناخت نوع اول اینکه شکل وقامت امام رابشناسی که این نوع درخورجانوران است.دوم اینکه اسم اورابدانیدو اطلاع داشته باشید که پسر کیست که این نوع شناسایی دردسترس دشمنان نیز هست.سوم اینکه دستوراتی را که صادر می شود بشناسی وبدان عمل کنی از قصورخود بیم داشته باشی ودرصورت اجرا توقع پاداش داشته باشی اینگونه شناخت هم نوعی معامله است.نوع چهارم اینکه مومن صفات وماهیت جاوید امام را بشناسد کسی که امام را بشناسد دستورات اورابه امید پاداش یا بیم مجازات اجرانمی کند.وظیفه من این است که امام را به این شکل به شما بشناسانم.

منبع:کتاب خداوند الموت نوشته پل آمیر

2
اشتراک‌گذاری
حسن

ارسال پاسخ