پیک بد خبر

 چنین رسم بود زمانی که پیکی که حامل خبر بد بود به منطقه ای واردمی شد اسب خودراسیاهپوش می کرد تا مردم متوجه بشوند که خبر بدی درراه است واز شنیدن ناگهانی خبر شوکه نشوند.پیک ساهپوش وارد الموت شد و خودرابه ارگ رسانید سپس درخواست کرد تا نامه مهمی را به خداوند الموت برساندنگهبان نامه را گرفت وبه داعی بزرگ رسان اونیز نامه را به نزد حسن صباح برد.نامه از سمت داعی بزرگ کردستان وکرمانشاه بودکه موضوع طاعون سال 555هجری قمری 1160میلادی رانوشته بود درنامه از خداوند الموت رخواست کرده بود که به شعب سراسر کشور نامه بزند ودستور بدهدتامهاجرین کردستان وکرمانشاه را که از طاعونمی گریزند را بپذیرنددرآن سال طاعون از سمت بین النهرین وارد ایران شدوباسرعت زیاددرخاک ایران به سمت شمال،جنوب وشرق پیش می رفت.حسن صباح بلافاصله دستورداد تا ارتباط الموت راباخارج قطع نمایند وبه بیمارستان هم اطلاع داد تا آماده برای مبارزه با این بیماری باشند.بااین تدابیر الموت از شر طاعون در امان ماندومردم از حادثه احتمالی جان سالم به دربردند.حسن صباح دانشمندی بود که از کتابخانه خلفای فاطمی مصر استفاده کرده وتاریخ اروپاوتاریخ روم ویونان را با دقت مطالعه کرده بود وبسیارروشن فکر تر وآگاه تر از قبل شده بود.

منبع:کتاب خداوند الموت نوشته پل آمیر

1
اشتراک‌گذاری
حسن

ارسال پاسخ