بیمارستان شهرالموت

 

محمود سجستانی پس از خروج از مسجد صدای صفیر(سوت)بگوشش رسید دانست که کارکنان بیمارستان عوض می شوندوآنهایی که از صبح دربیمارستان مشغول بکاربوده اندبرای استراحت به خانه می روندودسته ای دیگر مشغول بکار می شوندوتا صبح مشغول بکار خواهند بود.بیمارستان شهرالموت معروف بود ودرسایر مناطق ایران آن را می شناختند.بیمارانی که دارای بیماری مزمن بودند برای معالجه به الموت می آمدند ودرآن بیمارستان تحت مداوا قرارمی گرفتند.به احتمال زیاد فرقه مذهبی بیمارستان به زبان اصلی هوس پی تال که در نیمه دوم قرن دوازدهم میلادیازطرف کشیش های مسیحی برای درمان بیماران در فلسطین بوجود آمدوبعدا شعبه هایی در اروپا تاسیس کرد.تقلیدی بوده ازبیمارستان شهرالموت که فرقه مذهبی حسن صباح آن را اداره می کرده است .هربیماری که به بیمارستان الموت مراجعه می کرد بصورت رایگان تحت درمان قرار می گرفت.

منبع:کتاب خداوند الموت نوشته پل آمیر

0
اشتراک‌گذاری
حسن

ارسال پاسخ