قلعه تسخیرناپذیر طبس

 این قلعه در کوهستانی بین شهر بشرویه(فردوس)و شهر طبس واقه شده است ویکی از قلاع تسخیرناپذیر اسماعیلیان بوده است.دراین قلعه فدائیان تعلیم وارشاد می شدندکه مورداعتماد کامل حسن صباح بودند.اگراز شهربشرویه برای رسیدن به طبس از راه جلگه برویم بعد از طی ده فرسنگ به دره وسیعی خواهیم رسید که در وسط آن یک کوه قراردارددرفصل بهار وقتی آب فراوان است اطاف کوه را آب می گیردولی نه بطوری که نتوان از آن عبورکردارتفاع کوه پانصد گز(تقریبا یک متر) است فقط اهل باطنیه که درآن زیست می کردند راه ورودبه قلعه را بلد بودند.دربالای کوه آب انبارهای بزرگی وجوددارد که با آب باران وبرف در فصل پاییز،زمستان وبهار پرمی شدوسکنه قلعه می توانستند آب وآذوقه چند سال خودرادرقلعه ذخیره نمایندواگرقشون طاووس درصددبرآید که آن قلعه را تصرف کند از عهده آن برنخواهدآمدزیرا این قلعه غیرقابل تسخیر است.

منبع:کتاب خداوند الموت نوشته پل آمیر

4
اشتراک‌گذاری
حسن

ارسال پاسخ