درباره کتاب خداوند الموت

بنام خدا

کتاب خداوند الموت

نویسنده:پل آمیر

ترجمه:ذبیح اله منصوری

این کتاب حاوی یک دوره از تاریخ ایران است که ما تصور می کردیم درباره آن اطلاعات زیادی داریم ولی با خواندن این کتاب باارزش متوجه می شویم که قسمتی از وقایع واخبار آن برما مجهول بوده است.در این کتاب می خوانیم ،مبدا تاریخ فرقه اسماعیلیه بر ما معلوم نیست وبعد از اینکه هلاکو برقلاع اسماعیلیه مستولی گردید تمام آثار مکتوب را از بین بردند وهرزمان که حکومت های وقت به یکی از قلعه های اسماعیلیه مستولی می شدند هرکتاب ودست نوشته ای مه مربوط به این مذهب وفرقه را از بین می بردند.آنچه که از مورخان شرقی وغربی بجای مانده است نشان می دهد که مذهب اسماعیلیه در دوره حسن صباح رواج داشته است.

چنین استنباط می شود که نهضت حسن صباح ،صرفا یک نهضت مذهبی نبوده وهدف آن آزادی ایران از سطله خلفای عباسی بوده است.یکی از موضوعات بحث قلاعی است که درآنجا فدائیان پرورش می یافتندوهمچنین معرفی چهره هایی ماندگار که ما آنهارانمی شناسیم ونمی دانستیم که در دوره حسن صباح درالموت مردانی آنچنان لایق وفداکار وجودداشتندکه حاضر بودند برای احیای ایران عزیز جان خود را فدا نمایند.کتاب خداوند الموت از جمله کتاب هایی است که با یکبار خواندن مضامین اصلی کتاب و اسم بعضی از قهرمانان تا پایان عمر در حافظه اش به یادگار باقی خواهد ماند.

0
اشتراک‌گذاری
حسن

ارسال پاسخ