پاداش برای سرحسن صباح

 بعد از خواندن نماز طبق معمول حسن صباح به یاران گفت بنشینید وخودبرخاست وگفت ای پیروان باطن امروز وقتی از صحرابرگشتم خبررسید که وزیراعظم خواجه نظام الملک برای سرمن قیمت تعیین کرده است وعده داده است که هرکس سربریده من را برای اوببرد دویست هزاردینارپاداش دریافت خواهد کرد.واگرکسی کمک کند تا سربازان اومرا دستگیر نمایند نیز همین پاداش راخواهد داد.ای مومنین کالبد من دارای ارزشی نیست ومن از مرگ بیمی ندارم ولی می ترسم که کارم ناتمام بماند ای رفقا…

بیشتر بخوانید
2
اشتراک‌گذاری

پیک بد خبر

 چنین رسم بود زمانی که پیکی که حامل خبر بد بود به منطقه ای واردمی شد اسب خودراسیاهپوش می کرد تا مردم متوجه بشوند که خبر بدی درراه است واز شنیدن ناگهانی خبر شوکه نشوند.پیک ساهپوش وارد الموت شد و خودرابه ارگ رسانید سپس درخواست کرد تا نامه مهمی را به خداوند الموت برساندنگهبان نامه را گرفت وبه داعی بزرگ رسان اونیز نامه را به نزد حسن صباح برد.نامه از سمت داعی بزرگ کردستان وکرمانشاه بودکه موضوع طاعون سال 555هجری…

بیشتر بخوانید
1
اشتراک‌گذاری

موسی نیشابوری وقلعه طبس

  موسی نیشابوری پس از ملاقات با حسن صباح تمایل پیداکرد که به قلعه طبس برود به شرف الدن طوسی گفت مرا به قلعه طبس بفرست .شرف الدین به او گفت هرزمان که خودرا مهیای این سفر کردی به من بگو تا تورابه آنجا بفرستم.موسی گفت من تا سه روز دیگر آماه می شوم شرف الدین نامه ای به اوداد وگفت این نامه را به شخصی که از قلعه خارج می شود بده و منتظر جواب نامه بمان وسعی نکن…

بیشتر بخوانید
2
اشتراک‌گذاری

حسن صباح که بود؟

  حسن صباح آن زمان یک مرد 35ساله ،بلند قامت ،زیبا ،چشمانی سیاه ودرشت،صورت بیضوی ودهانی کوچک وخوش ترکیب بودوقتی برای صحبت کردن دهان می گشود دندان های منظم وسفیدش  از سلامتی مزاج او حکایت می کرد.پیروان اودرشهرالموت وحوالی آن زندگی می کردند وهرگز نام اورا بدون علی ذکره السلام (بریاداودرودباد)برزبان نمی آوردند.آنها در یک منطقه کوهستانی زندگی می کردند از آب وهوای سالم استفاده می کردند وهمگی دارای بنیه قوی ومزاجی سالم بودند.روزی حسن صباح برای نماز خواندن قیام…

بیشتر بخوانید
0
اشتراک‌گذاری

داروفروشان الموت

محمود سجستانی وعلی کرمانی تولید کننده وعمده فروش داروبودند.محل سکونت آنها الموت نام داشت منطقه ای واقع در جنوب غربی دریای مازندارن که یک منطقه کوهستانی به شمارمی آید،دردامنه کوه های الموت آبادی هایی وجود داشت و کشاورزان روستا هنگامی که فرصت داشتند در کوه های اطراف گیاهان دارویی را جسنجو می کردند و به محمود سجستانی که یکی از مباشرین حسن صباح بود می فروختند.او هم پس از مرتب کردن وبسته بندی داروهارابه شهرهای نزدیک ودور مثل ری،اصفهان،کرمان،خراسان و…صادر…

بیشتر بخوانید
0
اشتراک‌گذاری

ماجرای حشاشین چه بود؟

  نمای دروازه جنوبی قلعه لمبسر درکتاب خداوند الموت درباره حشاشین بحث شده است وممکن است این نظریه بوجود آید که حشاشین برگرفته شده از اساسین فرنگی میباشد.در صورتیکه درزمان حسن صباح مسلمین هنوز با فرنگی ها ارتباطی نداشتند تا از آنها الگو برداری نمایند.ارتباط بین مسلمین وفرنگی ها از جنگ های صلیبی که طول دوره آن مدت دویست سال بوده است شروع شده است.در آن زمان بود که فرنگی ها دانشمندان اسلامی چون زکریای رازی وابن سینا را شناختند…

بیشتر بخوانید
0
اشتراک‌گذاری

درباره کتاب خداوند الموت

بنام خدا کتاب خداوند الموت نویسنده:پل آمیر ترجمه:ذبیح اله منصوری این کتاب حاوی یک دوره از تاریخ ایران است که ما تصور می کردیم درباره آن اطلاعات زیادی داریم ولی با خواندن این کتاب باارزش متوجه می شویم که قسمتی از وقایع واخبار آن برما مجهول بوده است.در این کتاب می خوانیم ،مبدا تاریخ فرقه اسماعیلیه بر ما معلوم نیست وبعد از اینکه هلاکو برقلاع اسماعیلیه مستولی گردید تمام آثار مکتوب را از بین بردند وهرزمان که حکومت های وقت…

بیشتر بخوانید
0
اشتراک‌گذاری

آشنایی با منطقه الموت

الموت در تقسیمات جغرافیایی به دو منطقه رودبار الموت (الموت شرقی)وردوبارشهرستان (الموت غربی)تقسیم شده است.رودبارالموت به مرکزیت معلم کلایه با 96 روستا ووسعت 885کیلومتر مربع درای جمعیتی معادل30000هزار نفر ورودبارشهرستان به مرکزیت رازمیان با104روستا ووسعت1120 کیلومتر مربع ودارای جمعیت معادل 45000هزارنفرمی باشد.الموت از سمت شمال محدود است به روستاهای دو هزار وسه هزار تنکابن واز مشرق به گردنه معروف شیر بشم درارتفاعات البرز،از جنوب به دهستانهای طالقان و پشگلدره و از مغرب به رودبار محمدخانی محدود می باشد.آب وهوای الموت…

بیشتر بخوانید
0
اشتراک‌گذاری

درباره کیابزرگ امید

کیا بزرگ امید رودباری از سران اسماعیلی و جانشین حسن صباح در الموت بود. بر طبق وصیت حسن صباح کیا بزرگ امید رودباری در حالیکه به همراه ابوعلی اردستانی، حسن آدم قصرانی، کیا جعفر ملازمت می‌شد به جانشینی صباح رسید. عطاملک جوینی در کتاب تاریخ جهانگشا می‌گوید: «کس به لمسر فرستاد و بزرگ امید را بخواند و به جای خویش تعیین کرد.» برخی مستشرقان گفته‌اند بزرگ امید از خاندانی معتبر در شمال ایران بود. چنان‌که خواهر او همسر استندار پادوسپانیان بود و همسر خودش دختر شاه غازی رستم، اسپهبد باوندیان، بود. ولی فرهاد دفتری در دانشنامه جهان اسلام این مسئله را تکذیب…

بیشتر بخوانید
0
اشتراک‌گذاری

کلیات منطقه الموت غربی

منطقه رودبار الموت غربی که در شمال استان قزوین واقع شده است در زمان های گذشته بامنطقه الموت شرقی حکم یک منطقه را داشته و بنام رودبار الموت معروف بوده است اما در تشکیلات کنونی کشور هریک منطقه ای جداگانه که مرکز الموت شرقی شهرمعلم کلایه است و مرکز الموت غربی شهر رازمیان می باشد.در کتاب جهانگشای جوینی درباره رودبار شهرستان چنین ذکر شده است که رودبار نیز مانند الموت از توابع قزوین است و مراد از این کلمه ناحیه…

بیشتر بخوانید
0
اشتراک‌گذاری